СтатутЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами членів  клубу
(дата) (Проект)
СТАТУТ
Клубу підприємництва
Шкарівської ЗОШ І-ІІІ ступенівI.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Клуб підприємництва є добровільною організацією при Шкарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Білоцерківської РДА відділу освіти Київської області, що створюється та діє на засадах єдності інтересів учнівської молоді, яка прагне розвивати підприємницькі здібності.
1.2. Клуб підприємництва діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства, статуту Шкарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Статуту клуб підприємництва
1.3. Клуб підприємництва діє на демократичних засадах: добровільності, рівноправності, самоврядування, виборності та підзвітності своїх керівних органів, законності та гласності.
1.4. Місцезнаходження бізнес-клубу:
      09170, вул. Миру, 5, Шкарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Білоцерківський р-н, Київська обл.

II.   ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Основні цілі клубу підприємництва:
§  розвиток в учнів та вчителів культури підприємництва, необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі;
§  обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів, пов’язаних із розвитком професійної активності та підприємливості
2.2. Для виконання цілей клуб підприємництва у встановленому порядку здійснює такі завдання:
§  розповсюджує інформацію про цілі та діяльність клубу підприємництва;
§  організовує проведення семінарів, тренінгів, круглих столів із запрошенням фахівців та експертів;
§  організовує  та проводить конкурси серед учнівської молоді, яка цікавиться змістом підприємницької діяльності;
§  сприяє змістовному дозвіллю учнівської молоді;
§  співпрацює з іншими організаціями, товариствами, державними та недержавними установами з метою обміну досвіду;
§  здійснює інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.
2.3. Клуб підприємництва самостійно визначає перспективні та поточні завдання, напрями та форми роботи, співпрацює з іншими організаціями на основі спільності інтересів.
 2.4. Клуб підприємництва  може   співпрацювати  з  міжнародними  громадськими організаціями   та спілками, підтримувати з ними прямі контакти та зв'язки, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародному законодавству.

III.     ОСНОВНІ  ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Діяльність клубу підприємництва базується на таких основних принципах:
§  повага до особистої думки та гідності кожного члена бізнес-клубу;
§  відповідальністю кожного члена бізнес-клубу за виконання своїх обов'язків та доручень;

IV.    ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
4.1.   Членами клубу підприємництва можуть бути учні 7-11 класів Шкарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за власним бажанням, запропонувавши власну програму діяльності, які визнають та дотримуються Статуту клубу підприємництва.
4.2.   Питання про прийом до членів клубу підприємництва розглядається на загальних зборах учасників клубу.
4.3.   Права та обов’язки членів клубу підприємництва регламентуються у порядку, визначеному Статутом клубу підприємництва.
4.4. Член клубу підприємництва у має право:
§  брати участь у роботі клубу підприємництва;
§  обговорювати на Загальних зборах клубу підприємництва будь-які питання діяльності клубу;
§ отримувати інформацію з питань діяльності клубу підприємництва;
§  критикувати членів клубу підприємництва з посиланням на конкретні документи або дії при обговоренні на Загальних зборах відповідних органів клубу;
§  вільно виходити з членів клубу підприємництва у встановленому порядку;
§  здійснювати інші дії, передбачені Статутом клубу підприємництва.
4.5.         Член клубу підприємництва зобов'язаний:
§  виконувати рішення загальних зборів;
§  брати участь у виконанні завдань, визначених Статутом;
§  дотримуватися у своїй діяльності вимог Статуту;
§  підтримувати своїми діями авторитет, дотримуватись дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики;
 4.6. Член клубу підприємництва може бути виключений з членів клубу. Питання про виключення з членів бізнес-клубу вирішується на загальних зборах клубу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад дві третини учасників загальних зборів.
 4.7.Член клубу підприємництва припиняє своє членство в клубі:
§  за власним бажанням;
§  виключення за дії, несумісні з його Статутом;
§  тривалої неучасті у роботі (більше одного місяця) без поважних причин;

V.     КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА
5.1. Клуб підприємництва самостійно визначає свою організаційну структуру, керуючись чинним законодавством України та цим Статутом.
5.2. Керівними органами клубу підприємництва є Загальні збори, керівною особою – голова клубу підприємництва.
5.3. Вищим керівним органом клубу підприємництва є Загальні збори членів клубу.
Загальні збори є правочинними, якщо у їх роботі беруть участь більше половини членів клубу підприємництва.
Рішення про прийняття Статуту клубу підприємництва, внесення до нього змін та доповнень, про припинення діяльності клубу приймаються на Загальних зборах членів клубу кваліфікованою більшістю, не менше, ніж 2/3 від чисельності членів клубу підприємництва.
Інші рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Загальних зборів. Процедура голосування визначається Загальними зборами клубу підприємництва.
5.4. Загальні збори можуть прийняти рішення з усіх питань діяльності клубу підприємництва.

VI.           ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
            Діяльність клубу підприємництва може бути припинена у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією.
            Клуб підприємництва може бути реорганізований або ліквідований на підставі рішення Загальних зборів.

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КЛУБУ
§  Зміни та доповнення до Статуту клубу підприємництва затверджуються Загальними зборами. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2/3 від кількості членів клубу.

Немає коментарів:

Дописати коментар